Pagini

marți, 4 mai 2010

Sfantul Atanasie al III-lea patriarh al Constantinopolului - 2 mai - (II)
Viaţa Sfântul Ierarh Atanasie 
 Patriarhul Constantinopolului 1654 (II)

Sfantul Atanasie Patelarie (1654)
2 mai

Podobie

Dumnezeiască râvnă ai avut
către Sfânta Biserică so­bornicească,
 îm­potrivindu‑te ne­­credincioşilor din ce­tatea ma­re­lui Constantin
şi înălţându‑ţi su­fle­tul la rugăciune,
către Milosti­vul Dumnezeu.
În­vred­niceşte‑ne şi pe noi să biruim
săgeţile vrăjma­şului ucigaş de oa­meni,
prin rugă­ciunile tale prea­pu­ternice, cerând lui Dumnezeu
să miluiască sufle­tele noastre.


Vedeti si :

Creta cea vestită, patria Sfântului Atanasie

Viitorul mare arhiereu Atanasie a văzut lu­mina zilei către sfârşitul veacului al XVI‑lea, în oraşul Rethimno, Insula Creta. Se trăgea din binecredincioşi şi nobili părinţi, care s‑au străduit să dea fiilor lor, o educaţie din cele mai alese şi o creştere cu adevărat creşti­­nească demnă de un candiot mândru de trecutul creştin al Cretei. Pe pământul insu­lei călcaseră paşii Sfântului Apostol Pavel, iar biserica pe care el a înte­me­iat‑o aici a încredinţat‑o spre păstorire Sfân­tului Tit, ucenicul său. Tot din această insulă s‑a ri­dicat mai târziu şi marele ierarh Chiril Lu­caris, cel ce avea să devină patriarh al Ale­xan­driei şi, mai apoi, vreme de aproape 15 ani şezător pe Tronul patriarhal al Con­stan­tinopolului.

Din botez s‑a numit Alexios, fiu al fa­miliei Patelaros. De mic nu râv­nea decât la viaţa duhovnicească, plă­cându‑i mult să citească vieţile sfinţilor şi aprin­zân­du‑se de dorul de a imita nevoinţele aces­tora. A stu­diat cu râvnă la înaltele şcoli din in­sula na­tală înfiinţate şi îndrumate de vene­ţieni, ajun­gând repede un bun cunos­cător al ştiin­ţelor vremii şi un talentat orator. Mai târziu, fericitul Atanasie mărturisea: „Nu‑mi vine în minte… când m‑am învârtit în jurul sălilor de studiu şi când m‑am bucurat împreună cu înţelepciunile… Eu am fost cunoscător al teologiei, matematicii, retoricii, gramati­cii, al ştiinţelor practice, astronomiei şi al­tor arte“.

Murindu‑i tatăl, tânărul Alexios îşi ter­mină studiile şi dă curs unui gând mai vechi; renunţă la lume şi primeşte îngerescul chip al monahului la Metocul Sinaitic din Hera­cleea, fie la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, schimbându‑i‑se numele în Ana­nia. Dorind însă o viaţă călugărească mai înal­tă, după ce a vieţuit o vreme într‑o mă­năs­ti­re din Tesalonic (cel mai posibil Mănăstirea Sf. Atanasie), unde a fost şi hirotonit iero­dia­con, s‑a îndreptat către Muntele Athos, in­trând în Mănăstirea Esfigmenu (sau Xero­po­tam), unde i se dă ascultarea de a sluji la trapeza obştii. Se hrănea doar cu pâine şi apă, iar nopţile şi le petrecea în rugăciune, dor­­mind doar câteva ore, având drept aşter­nut atât va­ra, cât şi iarna pământul gol. De aici pleacă în pelerinaj în Ţara Sfântă şi la vechea mă­năstire din Sinai, închinându‑se cu adâncă evlavie la Locurile Sfinte şi în ma­rile mă­năstiri.

Sfârşindu‑şi călătoria, s‑a întors în Sfân­tul Munte Athos, găsindu‑şi un loc retras aproa­pe de Careia, unde petrecea în rugăciu­ne, aspre postiri, privegheri, îndeletnicin­du‑se şi cu alte înalte virtuţi. Acum este hiro­to­nit ie­romonah şi primeşte numele de Ata­nasie. Vestea despre curăţia vieţii sale şi adân­ca‑i evlavie a depăşit curând hotarele Sfântului Munte Athos, iar predicile sale în­sufleţitoare şi minunatele tâlcuiri ale Sfinte­lor Scripturi atrăgeau tot mai mulţi creştini dornici de cuvântul lui Dumnezeu şi de mân­­­tuire.

Dascăl în Ţara Românească

Faima aleselor sale virtuţi a ajuns şi în Valahia. Pe atunci, domnii şi boierii de rang înalt căutau dascăli cunoscători ai ştiinţelor vremii pentru fiii lor. O veche scriere gre­ceas­că ne încredinţează că Sfântul Atanasie, pe la anul 1626, se afla în Valahia ca profe­sor. Acum traduce el în limba greacă popula­ră Psal­tirea prorocului David, carte care se păstrează şi astăzi la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, iar cópii ale ei găsim la Mănăstirea Sfântului Apostol şi Evan­­ghe­list Ioan din insula Patmos şi la Bi­blio­te­ca Naţională din Atena.

Probabil, peste doi sau trei ani, părintele Atanasie se întoarce în Creta sa natală, de unde avea să fie chemat la Constantinopol.

Mitropolit al Tesalonicului

Documentele vremii ne încredinţează că patriarhul Chiril Lucaris, auzind de sme­renia, credincioşia şi înaltele cunoştinţe teo­logice ale Cuviosului Atanasie, care slujea ca preot în Creta şi ajunsese foarte cunoscut, l‑a che­mat la Constantinopol să sprijine cre­dinţa ortodoxă atacată de necredincioşi şi de ere­tici. Foarte re­pede după aceasta (în 1631), Atanasie este ales mitropolit al Tesa­lo­ni­cu­lui, unde va păstori, cu mai multe în­tre­ru­peri, până în 1642.

În 1631, mitropolitul Atanasie trimitea o scrisoare ţarului Rusiei, Mihail Feodo­rovici din neamul vestit al Romanovilor, prin care cerea ajutor pentru plata datoriilor foarte mari pe care le avea mitropolia. Epis­tola era încredinţată episcopului Cos­ma, vie­ţuitor la Mănăstirea Iviron din Sfân­tul Mun­te Athos, care primise ca dar pentru suve­ranul rus, din partea Sfântului Atanasie, o părticică din moaştele Sfântului Grigorie Pa­lama şi mir de la moaştele Sfântului Mare Mu­cenic Dimitrie. Ţarul va primi darurile şi cererea ierarhului Atanasie, dar va trimi­te un aju­tor neînsemnat la Tesalonic. Peste zece ani, mitropolitul Atanasie trimite la Mos­­co­va o nouă cerere, purtată de arhiman­dri­tul Grigo­rie, stareţul Mănăstirii Rusicon din Sfân­­tul Munte al Athosului, dar şi de această dată, ajutorul primit este prea mic, faţă de grelele datorii ale Mitropoliei Tesalonicului.

Grija faţă de mitropolia sa, de preoţii şi credincioşii din vechea capitală a Macedo­niei nu i‑a dat odihnă nici când se va afla în Moldova, sub „aripa“ pro­te­gui­toare a evla­vio­sului voievod Vasile Lupu. Aceasta se vă­deşte şi din scrisoarea pe care o îndreaptă din Galaţi către ţarul Ru­siei, în vara anului 1643, unde citim: „De­schi­de, aşa­dar, uşile mi­losti­virii tale, prea puternice ţar! Grăbeşte cu mila ta întru ajutor slăvi­tu­lui scaun al Tesa­lonicului, care piere până la sfârşit din cauza necre­din­cioşilor aga­reni (adică turci). Răs­cum­­pără din mâinile lor sfintele vase şi odăjdii pe care le ţin la dânşii amanet, spre batjo­cura legii creşti­neşti… Uită‑te la noi, sfinte ţar, pen­tru că, fără mila ta cea bogată şi fără aju­torul tău, eu nu mai pot să mă întorc înapoi şi să scap de pieire, iar mitro­polia noastră se va scu­fun­da până la sfârşit sub greutatea da­to­riilor..“

Purtător al acestei scrisori era arhiman­dritul Ignatie, stareţul Mănăstirii Sfântul Mu­­cenic Dimitrie din Tesalonic, care du­cea ţarului rus şi o epistolă de la voie­vodul Va­sile Lupu, în favoarea cererii Sfân­tului Ata­nasie.

Ţarul îi va trimite pribeagului patriarh, de data aceasta, un ajutor mai însemnat, pe care Sfântul Atanasie îl va primi din mâna voievodului moldovean, după cum însuşi măr­­turisea peste aproape doi ani. „Prea pu­ter­nice şi de Dumnezeu păzite, sfinte ţar! Am primit bogata şi marea eleimosină (adi­că milostenie) de la creştineasca ta maies­tate… pe care am trecut‑o îndată credito­rilor noştri ai sfintei Mitropolii de Salonic… şi precum ai făcut început bun, aşa să îm­plineşti sfârşit bun, pentru că datoriile noas­tre sunt enorme“.

Pe tronul Patriarhiei Ecumenice

Veacul al XVII‑lea a fost foarte zbuciu­mat pentru viaţa Bisericii de Răsărit. Turcii se întreceau în abuzuri şi împilări împotriva ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor orto­docşi. La aceste necazuri mari, se adăugau presiunile şi uneltirile protestanţilor şi cato­licilor, care doreau să cuprindă în aria lor de influenţă cât mai mult spaţiu ortodox. Pa­triarhii Tronului ecumenic au fost schimbaţi des în acest răstimp, unii având parte de mai mul­te întronizări şi demiteri. Între aceştia se numără şi marele patriarh Chiril Lucaris, care a păstorit de cinci ori pe scaunul de la Constantinopol şi pe care tot de atâtea ori turcii l‑au dat jos, până când în anul 1638 i‑au luat viaţa.

După ce venerabilul patriarh ecumenic Chiril Lucaris este exilat în Tenedos, la 6 martie 1634, mitropolitul Atanasie al Tesa­lo­nicului, prin vrerea arhiereilor, este aşezat în demnitatea de patriarh ecumenic. Vre­mu­­rile erau însă tulburi şi neprielnice pen­tru Biserică, iar vlădica Atanasie ştia că prezen­ţa lui pe Tronul patriarhal este vre­mel­nică; de aceea aştepta potrivitul prilej ca să revină la cârma Patriarhiei dascălul său, Chiril, pe care‑l socotea cel mai potri­vit pentru o astfel de grea povară. Mai târ­ziu, într‑o scrisoare către ţarul Rusiei, măr­tu­risea: „Pe mine m‑au pus pe Scaunul ecumenic fraţii mei arhierei întru ajutor Preafericitului şi Preasfântului chir Chi­ril… şi după aceea mi‑au dat soborniceşte scaunul Tesalonicului“.

După 40 de zile cât a încercat să ţină bine cârma corabiei Bisericii împotriva va­­lu­­ri­lor duşmănoase, lasă bucuros Scau­nul pa­triarhal în seama bătrânului Chiril Lu­caris, care se întorsese din exil, şi‑şi ia din nou în păstorire Mitropolia sa de Tesa­lonic. Era în luna aprilie, în Săptămâna Sfintelor Patimi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Drumul amar al pribegiei

Dar presiunile şi lăcomia demnitarilor turci care cereau mereu noi dări de la mi­tropolitul Atanasie nu l‑au slăbit deloc. Cre­ditorii nemiloşi l‑au băgat cu sila în temniţă, unde a suferit chinuri şi umilinţe. Nemai­putând să reziste pe scaunul Mitropoliei Te­salonicului, vrednicul ierarh a fost nevoit să părăsească eparhia atât de dragă lui şi să ia calea pribegiei, hotărându‑se a purcede în Apus, cu speranţa că va obţine ajutor de la oameni influenţi pe lângă Poarta Oto­mană. Ajuns în cetatea Ancona din Italia şi la Ve­neţia, plănuia să meargă la Roma, nă­dăj­duind că papa îl va ajuta să plătească datoriile mi­tropoliei şi să‑şi redobândească tronul.

Primind răspunsul de la episcopul Ro­mei la o scrisoare pe care i‑o trimisese mai înainte, vlădica Atanasie a fost profund de­za­măgit. I se cerea să accepte şi să iscălească mărtu­risirea de credinţă catolică, în schim­bul aju­torului pe care‑l sperase.

Mitropolitul pribeag, deşi aflat în mare strâm­torare, n‑a putut să primească astfel de propuneri; el păstra cu mare sfinţenie cre­dinţa ortodoxă şi pentru nimic în lume nu s‑ar fi lepădat de aceasta. Cu durere în suflet, dar cu nădejde în Dumnezeu, s‑a îndreptat spre Moldova, ţară cârmuită de un mare binefăcător al ortodocşilor din Răsărit, asu­priţi de necredincioşii otomani, voievo­dul Va­sile Lupu. „Cumplite şi nesuferite ne­no­rociri ne silesc ‑ se plângea Sfântul Atana­sie ţarului Rusiei ‑ să umblăm din ţară în ţară, ca să găsim ajutor şi odihnă la bătrâ­neţe. Nu pot să‑mi aflu odihnă, din pricina nesuferitelor datorii şi sufăr multe strâm­bătăţi, nenorociri şi prigoniri, ba chiar şe­dere la închisoare, care mă ameninţă cu moar­tea. Nemaifiind în stare să sufăr, am pribegit cu mare nădejde la binecredin­ciosul şi de Dumnezeu păzitul domnul Mol­dovei, Ioan Vasile voievod… la îndurarea şi milostivirea sa“.

În Moldova evlaviosului domn Vasile voievod

Ajuns în Moldova, s‑a înfăţişat bine­cre­dinciosului voievod Vasile Lupu, a cărui fai­mă de sprijinitor al creştinilor ortodocşi din Răsărit ajunsese până departe în lume. „Binecredinciosul şi cinstitul domn Vasile voievod al Ţării Moldovei ‑ citim într‑o scri­soare a unui ierarh grec din acea vreme ‑ l‑a primit (pe Atanasie) cu dragoste şi cu ma­re evlavie şi cinste, cum se cuvenea, nu numai pentru vred­nicia Scaunului patriar­hicesc, dar şi pentru înalta sa înţelepciune şi celelalte în­suşiri ale sale“. Voievodul mol­dovean i‑a rânduit drept reşedinţă Mă­năstirea Sfântul Nicolae din Galaţi. Aici, Sfântul Atanasie va rămâne vreme de aproa­pe 12 ani. Când mergea la Iaşi pentru întâl­niri cu voievodul şi cu mitropolitul Moldo­vei, Varlaam, se odih­nea în casele bisericii „Sfânta Vineri“ din Iaşi, biserică închinată Mănăstirii Sfânta Ecaterina de la poalele Mun­telui Sinai.

Aşezarea Sfântului Atanasie la Dunărea de Jos, în Galaţi

Cu învoirea voievodului Vasile Lupu, pa­triarhul ecumenic Atanasie primeşte drept reşedinţă, cum s-a arătat, Mănăstirea Sfântul Nico­lae din Galaţi, în anul 1642. Va sluji aici până prin 1653 când pleacă după aju­toare în Rusia.

Un călător contem­poran, diaconul Paul de Alep, ne încredin­ţează că patriarhul Ata­nasie avea în grija sa păstorescă şi pe credin­cioşii din Brăila, oraş aflat sub stăpânire tur­cească şi unde se găsea sediul Mitropoliei Proilaviei.

Cu siguranţă că Sfântului Atanasie i se învoise de către mitropolitul Moldovei ‑ Var­laam ‑ să hirotonească preoţi şi diaconi, pentru partea de sud a Moldovei şi să în­drume viaţa credincioşilor de la Dunăre. Poate că evlaviosul vlădică va fi sfinţit, în sep­tembrie 1647, frumoasa biserică Pre­cista din Galaţi, ctitorită de doi evlavioşi creş­tini brăileni.

În luna august 1643, patriarhul Atanasie trimitea din Galaţi, prin arhimandritul Igna­tie, o scri­­soare ţarului Rusiei, cerându‑i ajutor pen­tru „slăvitul scaun al Tesaloni­cului“, ca să răscumpere „din mâinile ne­cre­din­cio­şilor sfintele vase şi odăjdii pe care le ţin la dânşii amanet, spre batjocorirea legii creş­ti­neşti“.

Dar pribeagul vlădică nu se îngrijea nu­mai de Mitropolia din Tesalonic, ci şi de bi­se­rica Mănăstirii Sfântul Nicolae, pe care într‑o scrisoare înmânată ţarului Rusiei, în vara anului 1653 o numeşte „mănăstirea mea de la Galaţi“: „Milostive doamne ţar, mare duce Aleksei Mihailovici, stăpânitor a toată Rusia, dăru­ieşte mie, rugătorul împărăţiei tale că­tre Dumnezeu, prin cartea ta de mi­luire, cu pe­cete de aur, cum te va povăţui Mi­los­tivul Dom­nul Dumnezeu, mi­lostenia ta pentru vieţuire, ca eu să am voie să trimit la tine, de la mănăstirea mea din Galaţi, în fiecare an, pe arhimandritul meu, cât eu, rugătorul împărăţiei tale către Dumnezeu, voi fi în via­ţă; iar după moartea mea, porun­ceşte să vie de la aceeaşi mă­năstire, după trei ani, arhi­mandritul meu“.

Aşadar, grija pentru întreţinerea mănăs­tirii gălăţeane care‑i oferise adăpost mai bine de zece ani îl preocupa foarte mult pe ma­rele ierarh, de vreme ce îi cerea ţarului să mi­luiască aşezământul monahal şi după ce el, Atana­sie, va pleca din lumea aceasta.

Vrednicul patriarh era preocupat şi de în­frumuseţarea, cu pictură, a bisericii mă­năstirii.

Pe când se afla la Moscova, el scrie ţa­rului, între altele: „Eu îndrăznesc a mai ru­ga mila ta: că de vreme ce tu te‑ai făcut cti­tor Mănăstirii Sfântul Nicolae din Ga­laţi, binevoind a face veşminte bisericeşti din vistieria ta, iar binecredincioasa ta ţa­riţa bi­nevoind a face sfinte vase şi can­delă, apoi mai fă acum mila ta de ţar şi porun­ceşte să ni se mai dăruiască un vas de ar­gint pentru sfinţirea apei şi o Sfântă Cruce. Ne mai trebuie pentru zugrăvirea acelei biserici trei mii de foi de aur, iar culorile le avem gata“.

Vieţuitor vremelnic în Sfântul Munte Athos

Când timpul îi îngăduia şi sufletul său era tulburat de multele griji ale îndatoririlor arhiereşti şi de împresurările păgânilor ori de uneltirile celor de alte credinţe, Sfântul Ata­nasie se retrăgea în liniştea Sfântului Mun­te Athos. În Careia, capitala spirituală a Athosului, a cumpărat vechea Mănăstire Xistru, pe care a amenajat‑o, sperând să vie­ţuiască acolo cât îi va da Dumnezeu zile. Mai târziu, această mănăstire s‑a numit Serai adică palat, întrucât în ea vieţuia un pa­triarh. O sută de ani mai târziu, chilia a fost mărită de către un alt patriarh ecumenic şi după încă un secol, aici s‑a dez­voltat un schit rusesc, având biserica cu hramul Sfân­tul Apostol Andrei ‑ cea mai mare bi­se­rică ato­nită ‑ de o rară frumuseţe arhi­tectonică.

Din nou pe Tronul ecumenic

La 16 aprilie 1651, patriarhul ecumenic Par­tenie II, şi el prieten apropiat al lui Vasile Lupu, este sugrumat de către turci. Această ucidere a produs multă tulburare la Con­stantinopol şi îngrijorare în Bisericile Orto­do­xe. Vreme de un an s‑au mai perindat pe scaunul ecumenic doi patriarhi. Voievodul moldovean s‑a gândit în acest timp că cel mai potrivit pentru cârmuirea Patriarhiei Ecu­menice este patriarhul Atanasie, căruia arhiereii greci şi poporul nu‑i puteau reproşa ceva şi care cunoştea şi metehnele şi preten­ţiile tur­cilor. Cu ajutorul lui Vasile Lupu, Atana­sie este ales din nou pe tronul Patriar­hiei Ecu­menice din Constantinopol, în vara anu­lui 1652. De ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pa­vel (29 iunie), tâlcuirea sa ortodoxă la cu­­vintele Mântuitorului: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui“ (Matei 16, 18) a stârnit mânia catolicilor din fosta capi­tală a Bizan­ţului, care au îndemnat pe dem­ni­tarii turci să‑l înlăture din scaun pe Sfântul Atanasie. Presiunile şi ameninţările la adre­sa sa au început iarăşi, astfel că, după numai 15 zile de păstorire, cu mâhnire în suflet face pare­tesis, adică semnează o scrisoare prin care demisionează din scaunul de patriarh, pe care nu se mai putea menţine din cauza lă­comiei turcilor şi uneltirii celor de alte cre­dinţe, care nu vedeau cu ochi buni un astfel de păstor credincios învăţăturii ortodoxe şi grijuliu ca păstoriţii săi să nu se abată de la învăţăturile sfinte moştenite de la înaintaşi. În scrisoarea respectivă, Atanasie spunea: „Nemaiputând să port dreptele obişnuinţe îm­părăteşti (adică plocoanele pentru sultan, marele vizir şi alţi demnitari turci) şi cele­lalte cheltuieli şi greutăţi ale Patriarhiei, am plecat de la Patriarhie din voia mea şi nesilit fac paretesis de la acest Tron pa­triar­hal, şi nu de la arhieria mea. Să aibă voie Sfântul Sinod al arhiereilor să aleagă în mod canonic pe cel ce vor voi să‑l facă pa­triarh al Constantinopolului; iar eu cu li­niştire îmi voi petrece restul vieţii“.

Se retrage la mănăstirea sa din Muntele Athos, dar curând revine la Galaţi, în Mă­năstirea Sfântul Nicolae.

Călătoria la Moscova

Deşi ajuns la adânci bătrâneţi şi fiind suferind cu trupul, multele trebuinţe ale Mă­nă­stirii Sfântul Nicolae îl determină pe fos­tul pa­triarh să se încumete a lua calea cea lungă şi grea a Rusiei, sperând în ajutorul ţarului. Aproape un an de zile s‑a aflat Sfân­tul Ata­nasie în pământul pravoslavnicei ţări a Rusiei.

La 22 aprilie 1653, ţarul îi primi în au­dienţă pe fostul patriarh ecumenic împreună cu suita sa. Ierarhul Atanasie aducea în dar ţarului un chivot cu chipul Mân­tuitorului, o cruce sculp­tată în lemn, Sfânt Mir, sfinţit de pa­triarhii de Răsărit şi moaşte ale Sfântului Evan­ghelist Matei. „Suntem, cu voia lui Dumnezeu, să­raci şi ne‑am pierdut împăraţii noştri greci pen­tru păcatele noastre, iar acum trăim sub ju­gul celor necredincioşi“, i‑a spus patriar­hul pribeag ţarului Rusiei. I‑a vorbit apoi suveranului despre mântuire. Ţarul i‑a oferit pa­triarhului bani, stofe pen­tru veş­minte şi alte însemnate daruri, po­runcind, la cererea Sfântului Atanasie, să se plă­teas­că din vis­tie­­ria sa şi preţul pentru mai multe icoane de care Mănăstirea Sfântul Ni­colae din Ga­laţi avea nevoie. „Pentru îm­pără­­teas­ca ta mi­los­tivire, pentru sănăta­tea ta întru mulţi ani, rugătorul tău către Dumnezeu, Ata­nasie, fost patriarh al Con­­stanti­no­polei, se îndato­reşte să se roage veş­nic lui Dumnezeu, iar pe îm­părăteştii tăi bine­credincioşi părinţi totdea­una să‑i po­me­­nească în Moldova, în oraşul Galaţi, în Mo­nastirea marelui fă­cător de minuni Nicolae, până la sfârşitul veacului, la toate sfintele slujbe cât eu voi trăi“, scria Sfântul Ata­nasie într‑o scrisoare de mulţu­mire adre­sată ţarului.

Plini de aleasă râvnă duhovnicească, Sfântul Atanasie şi însoţitorii săi au mers în lunile următoare la câteva din marile mă­năstiri ale Rusiei, între care Lavra Sfântului Serghie de Radonej, închinându‑se cu evla­vie şi multă credinţă sfintelor moaşte şi icoa­nelor făcătoare de minuni, rugându‑se pen­tru ei şi pentru mântuirea celor de acasă.

În toamna anului 1653, patriarhul Ata­na­sie a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica palatului, ţarul însuşi cu toată familia impe­rială luând parte la sfânta slujbă, care s‑a cân­tat în greceşte.

În timpul şederii sale la Moscova, Sfân­tul Atanasie s‑a întâlnit şi cu patriarhul Ru­siei, Nikon, căruia i‑a dat o carte cuprin­zând rânduiala Sfintei Liturghii arhiereşti, după ritualul grecesc. Biserica Rusiei se afla pe atunci în plină reformă a sfintelor rân­duieli de slujbă.

Pregătindu‑se de întoarcere în Moldova, Sfântul Atanasie a fost primit de ţar în au­dienţă de rămas‑bun. I‑a mulţumit suvera­nului rus pen­tru tot preţiosul ajutor pe care cu mi­los­tivire l‑a îndreptat către el, promi­ţând că se va ruga neîncetat pentru binefă­cătorul şi familia sa.

Ţarul i‑a mai dat, pe lângă cele dinainte, veşminte arhiereşti, sfinte vase şi 3.000 de foiţe de aur pentru zugrăvirea bisericii Mă­năs­tirii Sfântul Nicolae din Galaţi.

Încărcat de daruri, Sfântul Atanasie por­ni spre Moldova, în ultimele zile ale lui de­cembrie 1653. Drumul era anevoios şi fostul patriarh bătrân şi bolnav. În luna februarie a anului următor a poposit la Mă­năstirea Schimbarea la Faţă din Lubensk, în Rusia Mică (Ucrai­na de as­tăzi). Dorea să aştepte aici sosirea pri­măverii, ca să revină acasă. Dumnezeu i‑a dat însă tainic un semn că sfâr­­şitul călă­toriei vieţii sale era aproape. De aceea, când egu­menul mănăstirii, Petro­niu, s‑a apropiat să primeas­că binecuvân­ta­rea patriarhului, Sfin­­ţitul Ata­nasie i‑a spus: „Sufletul meu do­­reşte ca în această mă­năsti­re să fie în­mor­mântat păcă­tosul meu trup“. Avea vârsta de 74 de ani.

Mutarea la Domnul a Sfântului Atanasie

Aflat în Mănăstirea Schimbarea la Faţă şi presimţindu‑şi sfârşitul, Sfinţitul Ata­­na­sie a alcătuit un testament prin care a îm­părţit darurile primite de la ţar, îndrep­tându‑le către multe mănăstiri şi biserici. Fie­căreia din cele 20 de mănăstiri mari de la Muntele Athos le‑a făcut danie; aseme­nea şi Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Si­nai, mai multor mănăstiri din Ierusalim şi din Iaşi, Mănăstirii Sfântul Nicolae din Ga­­laţi, precum şi Mănăstirii Schimbarea la Faţă unde găzduia şi unde a rânduit să fie în­gropat. Însoţitorii săi de călătorie au fost mi­luiţi, de asemenea, de către bunul păs­tor, fie­care după rangul, slujirea şi tre­­bu­inţa sa.

Ştia că Dumnezeu îl va chema repede la El. De aceea, fostul patriarh s‑a rugat pen­tru toţi păstoriţii săi, pentru cei ce i‑au făcut bine şi pentru cei care l‑au prigonit ori ne­dreptăţit, în zbuciumata sa viaţă, şi‑a cerut iertare de la toţi şi pe toţi i‑a iertat din inimă. Împăcat în cugetul său şi încrezător în marea milostivire a lui Dumnezeu, cu rugăciunea pe buze şi în inimă, şi‑a încredinţat sufletul său binecredincios Mântuitorului Hristos, la 5 aprilie, anul Domnului 1654, în ziua a treia a Sfintelor Paşti. A adormit întru Domnul în genunchi, cu Sfânta Evanghelie în mâini, rostind cu glas stins: „Doamne, primeşte su­fletul meu.“

Egumenul Mănăstirii Schimbarea la Faţă, Petroniu, împreună cu soborul mănăs­tirii şi alţi slujitori, după dorinţa ultimă a evlaviosului arhiereu, au săvârşit îndătinata slujbă de prohodire a cinstitului vlădică. Apoi, înveşmântat cu toate odăjdiile patriar­hiceşti, cu cârja arhierească în mână şi aşezat pe tron, a fost pogorât într‑un mormânt săpat sub soleea bisericii, în faţa Sfântului Altar. Acest mod de îngropare l‑a făcut cunoscut pe Sfântul Atanasie, în lumea slavă, sub de­nu­mirea de Atanasie sideaşcii, adică sfân­tul care şade (stă pe tron).În mănăstire n‑au încetat slujbele pentru sufletul răposatului patriarh Atanasie, pentru care ierarhul lăsase rugăminte şi îndătinata milostenie.

Aflarea şi proslăvirea cinstitelor moaşte


Stihiri
Trupul cel nestricat al Sfân­tului Ierarh Atanasie
izvorăşte râuri de tămăduiri.
Veniţi deci cre­dincioşii, să ne atin­gem
de sfintele sale moaşte, prin care dobândim curăţire de păcate
şi firea noastră cea stricată se va în­noi,
dobândind putere asupra vrăjmaşului


Prin rânduiala lui Dumnezeu, Care‑Şi cu­noaşte vasele Sale prea alese, trupul os­tenit de privegheri al fericitului patriarh Ata­nasie s‑a proslăvit prin neputrezire. Lucrul acesta s‑a aflat după opt ani de la mutarea sa în veşnicele locaşuri, prin descoperire dum­ne­zeiască. Venind în Mănăstirea din Lu­­bensk, mitropolitul grec Paisie Ligaridis al Gazei i‑a povestit egumenului că pe drum a avut o vedenie: Sfântul Atanasie i s‑a arătat şi i‑a descoperit unde se afla trupul său, ce­rându‑i să‑l scoată din locul de odihnă. Cu binecuvântarea mitropolitului Kievului, s‑a făcut slujbă de priveghere toată noaptea; a doua zi, mormântul a fost deschis şi, o, mi­nune: trupul Sfântului Atanasie se afla întreg şi neputrezit (doar la mâna cu care ţinea cârja, lipseau două sau trei degete), aşa cum fu­sese îngropat cu opt ani în urmă, răspân­dind miros de bună mireasmă. Veşmântul sfinţit pu­tre­zise şi căzuse de pe trupul său; jilţul ar­hie­resc era şi el risipit prin putrezire. Sfin­tele moaşte au fost aşezate cu mare cinste şi evla­vie în partea dreaptă a bisericii, în ziua de 1 februarie 1662, iar pomenirea sa între sfinţi s‑a hotărât a se face în fiecare an, la 2 mai, ziua cinstirii Sfântului Atanasie cel Mare.

Aşezat pe tron, după obiceiul patriar­hilor răsăriteni, părea că se află adâncit în somn. Capul său, cuprins de mitra arhie­rească, stă­tea înclinat către umărul drept, iar mâna dreap­tă era întinsă spre genunchi, pentru să­rutarea credincioşilor. În mâna stân­gă ţinea cârja arhierească, ca şi cum păs­torea în con­tinuare turma Patriarhiei Ecu­menice.

Datorită refacerii Mănăstirii Schim­barea la Faţă, în câteva rânduri, moaştele Sfântului Atanasie au fost strămutate de mai multe ori. Şi racla în care se aflau, prin dania unor pioşi creştini, a fost înnoită. De două ori, cinstitele moaşte au rămas neatinse de focul care a cuprins biserica, în anii 1736 şi 1773, sfântul, prin minuni, ajutând pe vie­ţuitorii mănăstirii să nu fie vătămaţi.

În anul 1922, în Ucraina sovietică a în­ceput confiscarea bunurilor bisericeşti. De la Harkov a sosit la Mănăstirea Schimbarea la Faţă un comisar al poporului, cu o scri­soare prin care se cerea confiscarea raclei în care se aflau moaştele Sfântului Atanasie. Racla era foarte valoroasă, deoarece era făcută din argint curat, cântărind 4 puduri (pudul este o măsură rusească de greutate, cântărind 16,38 kg) şi 10 livre (o livră cân­tăreşte 0,500 kg).

Podobie

Prealăudate ierarhe,
 nu te‑ai înfricoşat de luptele necre­din­cio­şilor
înălţându‑ţi mintea la cele cereşti,
 prin postiri şi prin neînce­tată rugăciune.
 Deschisu‑s‑au ţie uşile raiului.
Şi prin cinstitele tale moaşte,
dăruieşti sănătate şi aju­tor celor ce te fericesc pe tine cu laude

La această ştire, creştinii din Lubnî şi din alte raioane ale Poltavei au venit la mă­năstire. Mii de oameni au înconjurat bise­rica, neper­miţând comisarilor să se apropie de moaştele sfântului. Slujbele se ţineau fără întrerupere ziua şi noaptea, preoţii schim­bându‑se la fiecare 3‑4 ore. Deoarece zilnic se adăugau alţi credincioşi care nu mai ple­cau iar agita­torii comunişti nu erau as­cultaţi, autorităţile au hotărât desfăşurarea în apro­pierea mă­năstirii a unor aplicaţii militare, cu trageri de mitralieră şi de arti­lerie, însoţite de strigăte asurzitoare de „ura!“. Dar toate acestea n‑au dus la rezul­tatul dorit de bolşe­vici; slujbele continuau, iar credincioşii nu plecau.

Campania de recoltare a cerealelor însă i‑a „ajutat“ pe comisari în misiunea lor. Se cop­sese grâul şi rând pe rând creştinii, în că­ruţe trase de cai sau de boi, au plecat pe la casele lor. În trei zile au fost eliberate toate intrările şi ieşirile din mănăstire. Călugării au fost siliţi să mute moaştele Sfântului Ata­nasie într‑o raclă de lemn, iar comisarii au luat şi au dus la Harkov racla de argint. Cu­rând şi cinstitele moaşte aveau să ia calea Harko­vului. Comuniştii chiar au vrut să le dis­tru­gă, dar s‑au temut ca nu cumva grecii să ia atitudine. De aceea, le‑au aşezat spre păstrare la Muzeul de Istorie din Harkov.

În anul 1943, Catedrala „Buna Vestire“ din Harkov se redeschide, spre bucuria cre­din­cioşilor. Fusese închisă abuziv de autori­tă­ţile comuniste cu 13 ani în urmă şi trans­for­­mată în depozit de produse petroliere. După cinci ani (în 1948), în această catedrală sunt aşezate moaştele Sfântului Atanasie, pa­­­triarhul Constantinopolului, precum şi moaş­tele unui sfânt local, Meletie, fost ar­hie­piscop al Harkovului.

De atunci şi până astăzi, sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Atanasie se odihnesc într‑o raclă aşezată lângă altarul din partea dreaptă a catedralei. În fiecare joi seara se săvârşeşte o slujbă specială şi se citeşte Aca­tistul Sfântului.

Sfântul Atanasie revine în evlavia creştinilor de la Dunărea de Jos

Preabunul Dumnezeu a rânduit ca în anul 2004, când se împlineau 350 de ani de la slăvita sa mutare la ceruri, Sfântul Atana­sie să revină la Galaţi printr‑o părticică din moaştele sale, adusă de la Catedrala „Buna Vestire“ din Harkov prin osârdia Preasfin­ţitului Casian, Episcopul Dunării de Jos, şi cu bunăvoinţa Mitropolitului Ni­co­dim, al Harkovului şi Bogoduhovului. Adu­cerea moaş­­te­lor la Galaţi, în ziua de 26 oc­tombrie 2004, a fost pregătită cu mulţi ani înainte, clerul şi credincioşii ortodocşi de la Dunărea de Jos făcând neîncetat ru­găciuni.

Astfel, în luna octombrie a anului 2000, pe când se aflau în vizită la Galaţi, Sancti­tatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantino­polului împreună cu Preafe­ricitul Patriar­h Teoctist al Bisericii Orto­doxe Române (între timp mutat la cereştile lo­ca­şuri) au aşezat o pla­că pe peretele de la in­trarea în biserica „Sfântul Nicolae“, pe care s‑a gravat urmă­toa­rea inscripţie: „În această biserică a slu­jit între anii 1642‑1653 patriar­hul ecumenic Atanasie Patelarie, alungat de turci de pe tronul Constantino­polului, sta­bilindu‑şi reşedinţa în chiliile Mănăstirii Sfân­tul Nico­lae, cu îngăduinţa voievodului Mol­dovei ‑ Vasile Lupu. S‑a aşe­zat această co­me­mo­rativă placă astăzi, 12 octombrie 2000, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Pa­triar­hul Ecumenic al Con­stan­ti­nopolului, şi de Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bi­se­ricii Ortodoxe Române, din iniţiativa Preasfin­ţi­tului Casian, Episcopul Dunării de Jos“.

Prima slujbă închinată Sfântului Ata­nasie în ţara noastră s‑a săvârşit în biserica parohială „Sfântul Nicolae“ din Galaţi, în zilele de 1‑2 mai 2004. În următoarele luni, PS Episcop Casian al Dunării de Jos a în­treţinut un schimb de scrisori cu mitropoli­tul Nico­dim al Harkovului, pentru cunoaşte­rea mai amănunţită a vieţii sfântului pa­triarh. Mare a fost bucuria întregii suflări creş­tine de la Dunărea de Jos la aflarea veş­tii că mitro­politul Nicodim a hotărât să ofere gălă­ţenilor o părticică din moaştele Sfântu­lui Atanasie. Fiind toate pregătite, cu bine­cu­­vântarea Preasfinţitului Casian, o dele­gaţie a Episcopiei Dunării de Jos, alcătuită din preotul Eugen Drăgoi, consilier cultu­ral‑mi­sionar, preotul Ioan Postolache, pro­topop onorific şi paroh al bisericii „Sfân­tul Nicolae“ din Galaţi, preacuviosul pro­to­singhel Mihail Nare, duhovnicul Mănăsti­rii Buciumeni, ju­deţul Galaţi, având în frun­te pe preacuvio­sul arhimandrit Daniil Ol­tean, vicarul admi­nistrativ al Episcopiei Du­nării de Jos, a ple­cat la Harkov, în luna octombrie 2004, pri­mind în Catedrala „Buna Vestire“ de acolo o icoană a Sfântului Atanasie, cu o părticică din moaştele marelui ierarh.

Către amiaza zilei de 26 octombrie, sfin­­tele moaşte au fost întâmpinate în pro­cesiune solemnă la Catedrala Episcopală din Galaţi de Preasfinţitul Casian, împreună cu preoţi, diaconi, autorităţi locale şi credin­cioşi.

Aşadar, după 350 de ani, Sfântul Ata­nasie s‑a întors acasă, la Dunăre, fiind primit cu cântări de laudă şi slujbe alese de creştinii de la Dunărea de Jos.

Cu ocazia unie vizite oficiale făcute la Harkov, în zilele de 5‑9 mai 2006, Preasfin­ţitul Casian a primit în dar şi a adus la Galaţi o altă părticică din moaştele Sfântului Ata­nasie, precum şi un veşmânt arhieresc cu care au fost îmbrăcate sfintele moaşte, ofe­rite de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nikodim al Harkovului şi Bogoduhovului. După aceasta, la iniţiativa chiriarhului Dunării de Jos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro­mâne, în şedinţa din 6 martie 2008, a hotă­rât „înscrierea în calendarul Bisericii Or­to­do­xe Române a Sfântului Ierarh Atana­sie, patriarhul Constantinopolului, cu prăz­­nui­rea la 2 mai“.

Sfântului Atanasie i s‑a închinat o nouă biserică în municipiul Galaţi, a cărei piatră de temelie s‑a aşezat la 11 decembrie 2005 şi care urmează a fi sfinţită la momentul pro­clamării cinstirii Sfântului în Biserica Orto­doxă Română, în 2 mai 2009. Toate aceste lucrări sfinte, îngăduite de Dumnezeu şi de sfinţitul Său slujitor Ata­nasie, dovedesc ev­lavia clerului şi credin­cio­şilor de la Dunărea de Jos care, împreună cu ierarhul lor, au readus în atenţia contem­poranilor persona­litatea duhovnicească a pa­triarhului ecume­nic Atanasie, care a cinstit oraşul Galaţi şi Eparhia Dunării de Jos prin şederea sa vred­nică, vreme de 12 ani, în ce­tatea de la Du­nărea de Jos şi care, după 350 de ani a revenit, prin sfintele sale moaşte în locurile care i‑au adus pace şi mângâiere zbu­ciuma­tei sale vieţi, iar după cinci ani a fost aşezat în ceata Sfinţilor din calendarul Bisericii noastre.

Sfinte Părinte Atanasie, roagă‑L pe Mi­lostivul Dumnezeu să ne izbăvească de toate păcatele cu voie şi fără de voie şi să ne unească în dreapta şi sfânta credinţă or­todoxă, pe care ai apărat‑o cu râvnă şi cu jertfă în toată viaţa pământească! Întă­reşte‑ne şi pe noi, cei de astăzi, în comuniu­nea sfântă, precum i‑ai unit pe creştinii popoare­lor pe care le‑ai slujit!
AMINSursa: www.edj.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu